bầu cử

Đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân trong tỉnh

Ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng