Đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân trong tỉnh

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân trong tỉnh.

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các văn bản quy định, hướng dẫn về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách, tiểu sử người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Khi kết thúc bầu cử, tăng cường tuyên truyền về kết quả và thành công của cuộc bầu cử.

Người dân đi bỏ phiếu bầu tại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Giới thiệu, lựa chọn bầu được những ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân

Lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng về công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và công tác quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm ĐBQH và đại biểu HĐND. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Giới thiệu, lựa chọn bầu được những ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm cơ cấu hợp lý… Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử, quy trình đề cử, ứng cử, việc phân bổ người ứng cử ĐBQH do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND; việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy định cụ thể đối với việc tự ứng cử, phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; thông báo rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng “vận động” không lành mạnh; khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các khóa gần đây.

Xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, lợi dụng bầu cử để gây rối ở thời điểm trước, trong và sau cuộc bầu cử, nhất là trên môi trường mạng; giải quyết kip thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn hành vi lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật về bầu cử.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc, khiếu nại, tố cáo trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh để xử lý những nội dung vượt thẩm quyền. Thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử; phát động phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong cuộc bầu cử.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành kế hoạch triển khai các công việc cụ thể, chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh thành công tốt đẹp.

Các ban đảng của Tỉnh ủy, theo chức năng, nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong tỉnh.

Ngày 17/11/2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội về Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Quốc hội quyết nghị ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *