Bàu Hang

Công nhận đồng Bàu Hang là di tích cấp tỉnh

Ngày 25/12, huyện Đầm Dơi long