Bồi dưỡng kỹ năng

Bồi dưỡng kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 25/11, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và pháp chế cho