cá nhân tiêu biểu

Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác dân tộc

5 năm qua, Ban Dân tộc đã phát động kịp thời nhiều phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, trong đó trọng tâm là thi đua thực hiện nhiệm vụ