Cải cách

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành

Để tiếp tục triển khai thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ

Cải cách tài chính công

Những năm gần đây, Cà Mau đã thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tài chính công bằng việc giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự