cải cách thủ tục hành chính

Sẽ giảm dần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

Cải cách tài chính công là một trong 6 nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy, bổ trợ cho các nhiệm vụ khác, nhất là