Sẽ giảm dần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

Đề án thí điểm xe ô tô công tập trung của các đơn vị cấp tỉnh đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tiết kiệm ngân sách cho tỉnh mỗi năm 17 tỷ đồng.

Thời gian qua, cải cách tài chính công đã có bước chuyển mạnh và đạt được kết quả thiết thực, góp phần tạo hiệu ứng chung của cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Riêng khía cạnh cải cách cơ chế quản lý tài chính của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cải cách tài chính công đã đạt những kết quả quan trọng.

Để quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài sản công của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án thí điểm xe ô tô công tập trung của các đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đề án chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/10/2018, dự kiến sẽ tiết kiệm ngân sách cho tỉnh mỗi năm 17 tỷ đồng. Kết quả, đã tập trung 138 xe ô tô, 71 hợp đồng lái xe theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của các sở, ban, ngành tỉnh về Trung tâm Dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án tự chủ tài chính của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, mức độ tự chủ năm 2018 là 18%; ban hành Quy chế quản lý và vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tiến hành rà soát, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ đối với 5 đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần, gồm: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng; Nhà khách Cà Mau; Ban Quản lý Các cảng cá; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Giống nông nghiệp.

Hiện nay, toàn tỉnh có 233/233 cơ quan thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ; 771/771 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Qua kiểm tra thực tế, hầu hết các đơn vị cấp tỉnh thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định; riêng đối với cấp huyện, đa số các đơn vị thực hiện việc phân khai kinh phí chưa đúng quy định (chủ yếu là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế và Giáo dục – Đào tạo); một số đơn vị thực hiện chưa đúng việc công khai tài chính theo quy định.

Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở lĩnh vực này, thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục thực hiện cải cách tài chính công với nhiều giải pháp quan trọng; trong đó, nâng cao hiệu quả, sử dụng tiết kiệm các khoản chi tài chính khu vực công thông qua việc chuyển đổi mô hình và phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm dần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, bố trí hợp lý cho chi đầu tư phát triển. Kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp công, nguồn thu phí, lệ phí, các nguồn thu khác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Tập trung cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau và các đơn vị theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý xe ô tô công tập trung và đấu thầu mua sắm tài sản công tập trung theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *