cận nghèo thoát nghèo

Tập trung thực hiện các chỉ tiêu về đảm nhận giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi (TTN) trong những tháng còn lại của năm 2020, được Tỉnh đoàn