Cần những nội dung trả lời cụ thể

Cần những nội dung trả lời cụ thể

Mặc dù rất nhiều nội dung đã được các sở, ngành, các địa phương trả lời bằng văn bản, đồng thời đã gửi đến các nhà báo trước đó, song tại