cấp cơ sở

Khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thực hiện lời Bác dạy, các tầng lớp nhân dân ở mảnh đất cực Nam luôn đoàn kết một lòng,