Khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển

Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua ở các địa phương, đơn vị, các phong trào thi đua được triển khai thực hiện đều bám sát nhiệm vụ trong tâm, thiết thực, hiệu quả. Phong trào đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân, tích cực đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thi đua thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đã mang lại kết quả khả quan. Tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh) tăng bình quân gần 7%/năm; quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 60 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người, tương đương 2.182 USD, tăng gần 1,3 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm 26.200 tỷ đồng (tăng 1,3 lần so với giai đoạn 2010 – 2015).

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng. Thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, diện tích nuôi tôm thâm canh 8.720ha; tổng sản lượng thủy sản 5 năm đạt 2,7 triệu tấn, bình quân tăng 3,7%/năm. Sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn được mở rộng, đạt gần 15.000ha, năng suất tăng hơn 10% so với sản xuất truyền thống.

Thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, đăng ký giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo; tích cực tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, thi đua “Dân vận khéo”… góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đến nay, tỉnh đã có 34/82 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 41,5%; tổng tiêu chí đạt được trên địa bàn toàn tỉnh là 1.232 tiêu chí, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, tăng gần gấp 4,3 lần so với thời điểm xuất phát năm 2010 (3,5 tiêu chí/xã). Hiện nay, TP.Cà Mau có 7/7 xã NTM, đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020.

Phấn đấu đến năm 2025, Cà Mau có 80% tổng số xã và có từ 2 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới.

Song song đó, các lĩnh vực khoa học và công nghệ, phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình xây dựng NTM và đô thị văn minh… được triển khai rộng khắp, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong lao động, sản xuất, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chú trọng khen thưởng cấp cơ sở, người trực tiếp lao động, sản xuất

Cùng với các phong trào TĐYN có bước phát triển rõ nét cả về chiều rộng, chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ, là công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) được coi là nhiệm vụ, nội dung quan trọng của các cấp ủy đảng, của cơ quan, đơn vị và phải được cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, giai đoạn và từ những nhiệm vụ, công việc cụ thể, thường xuyên hàng ngày của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh đã ban hành Quy chế TĐKT và Quy chế xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh; nhiều văn bản chỉ đạo về nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác TĐKT, ngày càng nâng cao và chặt chẽ, đã hạn chế được tình trạng khen thưởng tràn lan, giảm số lượng khen thưởng đối với các cá nhân là lãnh đạo, quản lý, nhất là lãnh đạo các sở, ngành, hội, đoàn thể và huyện, thành phố; đồng thời, các đơn vị, địa phương đã thực sự quan tâm đến việc khen thưởng đơn vị cơ sở, người trực tiếp lao động, sản xuất.             

Hầu hết các đơn vị, địa phương xây dựng được tiêu chí chấm điểm thi đua, tổ chức họp xét bình bầu thi đua công khai, dân chủ, minh bạch. Những tập thể, cá nhân được khen thưởng đều phát huy được tác dụng nêu gương. Ngoài việc ban hành các tiêu chí, hướng dẫn về khen thưởng thường xuyên, tỉnh còn quan tâm ban hành các tiêu chí khen thưởng chuyên đề: Tiêu chí khen thưởng đối với nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tiêu chí xét công nhận gia đình văn hóa, ấp, khóm văn hóa; tiêu chí bình xét khen thưởng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh;…

“Bộ máy làm công tác TĐKT từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được kiện toàn, củng cố, hoạt động mang lại hiệu quả cao, đảm bảo đủ năng lực tham mưu cho các cấp lãnh đạo thực hiện tốt công tác TĐKT. Việc xét khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng thành tích. Những tập thể, cá nhân được khen thưởng có tác dụng nêu gương, giáo dục, khích lệ tinh thần phấn đấu vươn lên của chính họ và tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội”, ông Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, cho biết.

“Phát huy thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, Đại hội TĐYN tỉnh Cà Mau lần VI nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức kinh tế và nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phát huy sáng kiến, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, kế hoạch 5 năm tới. Kiên trì với hướng đi đã được khẳng định; Đảng bộ và nhân dân Cà Mau quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh, khẳng định.

Xây dựng Cà Mau phát triển nhanh, bền vững

Cà Mau đề ra mục tiêu tổng quát của các phong trào thi TĐYN giai đoạn 2020 – 2025, đó là phát huy tiềm năng lợi thế, xây dựng Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Phấn đấu đến năm 2025, Cà Mau có 80% tổng số xã và có từ 2 huyện trở lên đạt chuẩn NTM. Quan tâm đầu tư 3 đô thị động lực: TP. Cà Mau, thị trấn Sông Đốc, thị trấn Năm Căn, các đô thị ven biển và các đô thị nhỏ phù hợp với Chương trình phát triển đô thị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; phấn đấu 5 năm có thêm 100 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 3 đơn vị cấp huyện có 100% số trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước 5 năm 32.800 tỷ đồng. Tập trung đầu tư xây dựng và tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *