câu lịch

Theo chân người đi câu lịch

Con lịch thường sống ở nước mặn ven các con sông, kênh rạch, có nhiều ở các huyện: Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển…