chậm phát triển

Cà Mau: Kinh tế hợp tác chậm phát triển

“Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), kinh tế tập thể của tỉnh có bước chuyển biến khá, nhiều loại hình kinh tế tập thể phát