chân đồng vai sắt

Bước quân hành lính “chân đồng vai sắt”

Nói đến Quân đoàn 4 là nói đến những người lính “chân đồng vai sắt” của miền Đông Nam Bộ. Sau 44 năm thành lập, chiến đấu, xây dựng và trưởng