Chi hội Nhiếp ảnh – Hội Văn học nghệ thuật Bình Định