Chỉ số chi phí

Gỡ “gánh nặng” cho doanh nghiệp từ cải thiện Chỉ số chi phí không chính thức

Chi phí không chính thức là chỉ số nhạy cảm trong thành phần cấu thành Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chỉ số này là rào cản lớn