chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội

Nền tảng năm 2019 là tiền đề cho sự thành công năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Cà Mau đạt được kết quả khá toàn diện, nhiều lĩnh vực vượt trội. Thành công này mang