chiến sĩ 3 cùng

Những “chiến sĩ 3 cùng”

Tỉnh Cà Mau đã và đang cùng cả nước dốc toàn lực trên mặt trận chống dịch COVID-19. Phía sau những thành công trong việc đảm bảo cách ly một số