Chợ B Tắc Vân

Tắc Vân quyết tâm nâng chất các tiêu chí

Tắc Vân được UBND TP. Cà Mau chọn là xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020. Từ nền tảng đạt chuẩn vào năm 2014,