Chủ động ứng phó

Chủ động ứng phó, đảm bảo sản xuất khi mưa chuyển mùa

Hiện đã giữa tháng 5, là thời kỳ cuối mùa khô hạn, đồng thời lại đang bắt đầu có các cơn mưa chuyển mùa nên sản xuất càng trở nên khó