cơ sở

Hiệu quả các hoạt động hướng về cơ sở

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)