cơ sở giáo dục ngoài công lập

Không để trường học nào phải đóng cửa, không giáo viên, người lao động nào trong các trường bị bỏ lại phía sau

Giúp các cơ sở giáo dục ngoài công lập và nhà giáo, người lao động vượt qua khó khăn với tinh thần không để trường học nào phải đóng cửa, không