Của ngon vật lạ

“Của ngon vật lạ” Cái Nước

Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) giai đoạn 2019 - 2020, kế hoạch năm 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2026 - 2030