cuộc cách mạng vĩ đại

Một cuộc cách mạng vĩ đại, một kỷ nguyên mới

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử chói lọi về sức mạnh khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; đánh dấu một