Một cuộc cách mạng vĩ đại, một kỷ nguyên mới

Nửa đầu thế kỷ XIX, Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất dưới quyền cai quản của triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Trong thời kỳ này, các nước đế quốc trên thế giới đang xúc tiến chuẩn bị thực hiện mưu đồ cạnh tranh, giành giật các nước thuộc địa và khu vực ảnh hưởng. Tháng 9/1958, thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược và từng bước thôn tính Việt Nam. Triều đình nhà Nguyễn từng bước thỏa hiệp và đi đến đầu hàng hoàn toàn, với các điều ước năm 1862, 1874, 1883, 1884. Chính sách xâm lược và thống trị của thực dân Pháp đã biến nước ta từ một nước phong kiến độc lập thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Mất nước, nhân dân Việt Nam bị tước đoạt tất cả các quyền tự do. Xóa tên nước Việt Nam trên bản đồ chính trị thế giới.

Với ý chí khát vọng tự do, nhân dân Việt Nam đã liên tiếp đứng lên đấu tranh, song do thiếu một hệ tư tưởng và đường lối cách mạng đúng đắn, nên các phong trào cứu nước chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX của dân tộc Việt Nam lần lượt bị thất bại. Cách mạng dân tộc Việt Nam rơi vào bế tắc, “như trong đêm tối không có đường ra”.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ảnh: Tư liệu

Cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử

Với khát vọng giải phóng dân tộc, ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Thực hiện trọng trách lịch sử, ngày 3/2/1930, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng với tên gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng do Người trực tiếp soạn thảo.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn, hợp lòng dân đã quy tụ toàn dân dưới ngọn cờ của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Nhân dân ta tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thần thánh chưa từng có trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đảng ta từ một đảng hoạt động bí mật trở thành một đảng cầm quyền. Nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Đánh giá ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”.

Ngày 2/9/1945, thay mặt Chính phủ lâm thời, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây là thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra trang sử mới vô cùng rực rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, một cuộc đổi đời chưa từng có đối với mỗi người dân Việt Nam. Thắng lợi đó, đã lật đổ chế độ phong kiến đã lỗi thời, phá tan xiềng xích của chế độ thực dân kiểu cũ, giành chính quyền về tay nhân dân. Từ đây, lịch sử dân tộc ta bước sang trang sử mới, chấm dứt thời kỳ đen tối trong đêm trường nô lệ; từ đây dân tộc ta đã có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; từ đây sự nghiệp cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên trường tồn cùng dân tộc.

Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, một nhà nước kiểu mới – nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, được xây dựng. Sự kiện trọng đại này mở ra thời kỳ mới cho nhân dân Việt Nam và cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới trong thế kỷ XX, bắt đầu một quá trình sụp đổ không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần và quyết tâm của nhân dân các dân tộc bị áp bức đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam và là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn đó, đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử. Đất nước hoàn toàn độc lập, người dân được hoàn toàn tự do.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cho thấy nhãn quan chính trị, nắm bắt thời cơ cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta; sự đoàn kết, anh dũng hy sinh “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của nhân dân Việt Nam. Qua lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên một chân lý về quyền tự do dân tộc “tự do độc lập là quyền trời cho của mỗi dân tộc… Hễ một dân tộc đã đứng lên kiên quyết tranh đấu cho Tổ quốc họ thì không ai, không lực lượng gì chiến thắng được họ”.

Thắng lợi vĩ đại này là một minh chứng hùng hồn về ý chí độc lập và khát vọng tự do, tinh thần bất khuất, trí tuệ của cộng đồng dân tộc Việt Nam, một dân tộc được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Những giá trị độc lập, tự do chỉ có thực sự khi được dưới sự lãnh đạo của Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, con đường độc lập, tự do của dân tộc đã đi đến bờ thắng lợi. Ý nguyện cao cả của Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước rồi “trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập” đã thành hiện thực bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng hùng hồn sức sống kỳ diệu của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc. Con đường dẫn đến sự thành công của Cách mạng Tháng Tám chính là con đường triệt để, hướng đến tự do, hạnh phúc, ấm no, bình đẳng, tiến bộ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam.

Qua 74 năm cho thấy, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam qua nhiều thập kỷ khảo nghiệm, tìm tòi con đường cứu nước; là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng và để lại nhiều bài học lịch sử vô cùng quý giá cho cách mạng Việt Nam.

Đó là bài học củng cố và tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bài học trong mọi hoàn cảnh, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế trên tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; bài học kịp thời nắm bắt thời cơ, chủ động sáng tạo trong sử dụng các hình thức, phương pháp cách mạng; bài học xây dựng Đảng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong mọi hoàn cảnh.

Tiếp tục tinh thần khát vọng giá trị hòa bình, độc lập, tự do của Cách mạng Tháng Tám, dân tộc Việt Nam đang tiến bước trên hành trình hướng tới mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Kết quả 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, phải đối diện nhiều vấn đề lớn, phức tạp phải giải quyết. Trước những yêu cầu đó, cần phải kiên định và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì đó là lý tưởng, mục tiêu và là nguồn sức mạnh của cách mạng và dân tộc Việt Nam đã được kiểm nghiệm từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, từ thực tiễn phong phú của Cách mạng Việt Nam.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập. Quyết tâm đoàn kết dân tộc để xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa dân tộc ta sánh vai cùng với các nước trên thế giới. Một dân tộc đã làm nên những chiến công hiển hách, mang tầm vóc lịch sử; một dân tộc với tinh thần quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *