đại học từ xa

Nâng tầm nguồn nhân lực tại quê hương

Năm 2009, từ xuất phát điểm chỉ là cơ sở đầu mối đào tạo đại học từ xa của Trường Đại học Bình Dương cho người học tại Cà Mau và