Đại hội MTTQ Việt Nam

Sẽ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh vào tháng 7/2019

Đây là nội dung được đưa ra tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 12, khóa VIII, do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức sáng