Đại hội XVI

Phải cụ thể hóa ngay Nghị quyết Đại hội XVI

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban đảng Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại