đảm bảo quốc phòng an ninh

Tiếp tục triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019

Năm 2018, công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối