Tiếp tục triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019

Điểm cầu tỉnh Cà Mau tham gia Hội nghị (trực tuyến) tổng kết công tác dân vận năm 2018 trong tuần qua.

Chính quyền các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong đời sống xã hội… MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm.

“Năm dân vận chính quyền” 2018 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” từ Trung ương đến cơ sở, với nhiều giải pháp đồng bộ, đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan hành chính nhà nước về công tác dân vận, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh được tăng cường, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, đời sống của nhân dân được nâng lên.

Tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018 diễn ra trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Tiếp tục phối hợp và triển khai có hiệu quả, thiết thực trong “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, trong đó, tập trung giải quyết tốt hơn nữa nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị; các cấp chính quyền hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp, tinh giản biên chế một cách bài bản, chặt chẽ từ Trung ương tới địa phương; đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng tham ô, nhũng nhiễu, hạch sách của cán bộ. Từ kết quả tích cực của công tác dân vận đã đạt được trong năm 2018 sẽ là nền tảng vững chắc để các ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trọng tâm công tác dân vận trong năm 2019 được xác định là triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa Ban dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung dân vận chính quyền, đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức thực thi pháp luật; thể chế hóa; giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đạo đức công vụ; cải cách hành chính; cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền; góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *