Đảng trong sạch

Đấu tranh chống bệnh “quan liêu” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) khẳng định: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện