Đấu tranh chống bệnh “quan liêu” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ bệnh quan liêu là “những người và cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới, không sát công việc thực tế… không theo dõi và gần gũi cán bộ, không gần gũi quần chúng. Đối với công việc thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề. Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn”. Như vậy, có thể khái quát những biểu hiện của bệnh quan liêu trong cán bộ, đảng viên hiện nay đó là: Xa rời quần chúng, không gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân, không hiểu tâm tư của nhân dân; không sâu sát cơ sở; thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân; không nghiên cứu đến nơi đến chốn những công việc phải làm, chỉ đạo công việc một cách đại khái, chung chung; sợ phê bình, không thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; không nắm bắt được thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội của địa phương…

Xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác là một trong những cách làm hiệu quả để chống bệnh “quan liêu”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Ảnh: Ông Trương Minh Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân Chính Đảng, trao thưởng các cá nhân, tập thể điển hình. Ảnh: PHÚ HỮU

Tác hại của căn bệnh quan liêu đến việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là rất lớn. Bệnh quan liêu được ví như giặc nội xâm, làm suy yếu Đảng và đạo đức cách mạng của Đảng, là bức tường ngăn cách, tách rời Đảng, Nhà nước với nhân dân, tách rời lợi ích của nhân dân với chính sách của Đảng, Nhà nước; vì bệnh quan liêu nên trong xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật không sát thực tế, không sát lòng dân, từ đó có thể làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đặc biệt, bệnh quan liêu là nguyên nhân gây ra tình trạng tham nhũng, lãng phí và những tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra tham ô, lãng phí”; bệnh quan liêu là yếu tố tạo điều kiện cho tham nhũng nảy sinh; nơi nào bệnh quan liêu càng nặng, thì ở đó càng nhiều lãng phí, càng nhiều hiện tượng tham nhũng; cán bộ, đảng viên mắc bệnh quan liêu sẽ sinh ra tư tưởng coi khinh nhân dân, không chịu lắng nghe, học hỏi quần chúng, thiếu dân chủ, vô trách nhiệm, kiêu ngạo… từ đó sẽ làm băng hoại đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên.

Trong điều kiện hiện nay, để tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, loại trừ căn bệnh quan liêu đang còn tồn tại trong cán bộ, đảng viên, trước tiên, các cấp ủy đảng cần thường xuyên tiến hành tốt công tác tư tưởng. Bởi vì, nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên có thông suốt thì mới có thể tiến hành đấu tranh chống bệnh quan liêu thắng lợi. Nội dung công tác tư tưởng cần tập trung vào việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về biểu hiện, tác hại của bệnh quan liêu; đặc biệt là giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tôn trọng nhân dân, hiểu nhân dân, tin nhân dân.

Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, không quan liêu, tham nhũng, có đạo đức cách mạng tốt (cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tận trung với nước, tận hiếu với dân).

Các cấp ủy đảng cần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong đấu tranh chống quan liêu, coi trọng sự tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và các tổ chức chính trị – xã hội, đặc biệt phải tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, hăng hái tham gia phòng, chống bệnh quan liêu. Các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến cán bộ, đảng viên, nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, coi trọng nêu gương tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên gương mẫu, điển hình trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác, trong phòng và chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các cán bộ, đảng viên mắc bệnh quan liêu, vì quan liêu, thiếu trách nhiệm gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong thực thi nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *