Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để tiếp thu, thực hiện. ẢNH: PHÚ HỮU

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh thực hiện tốt một số nội dung:

Tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 99-QĐ/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để tiếp thu, thực hiện. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện những nội dung, hình thức công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện tốt Quyết định số 1094-QĐ/TU, ngày 14/5/-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong tỉnh; Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đảng Đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát đối với hoạt động của chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri; đôn đốc các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; tiếp nhận những kiến nghị chính đáng, hợp pháp, những bức xúc của cử tri liên quan đến sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, tư cách đại biểu HĐND để xem xét hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý và thông báo kết quả cho cử tri biết.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và phục vụ nhân dân của các cơ quan, công chức, viên chức nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu chính quyền, cơ quan các cấp tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân; thực hiện đúng quy định, cơ chế của Trung ương về tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân, doanh nghiệp, về chế tài xử lý người đứng đầu nếu thực hiện không nghiêm túc công tác này. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, ban hành cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; bảo đảm nguồn lực cho MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện đúng quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; có hình thức xử lý kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp.

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ, đảng đoàn các tổ chức chính trị – xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tích cực tuyên truyền để nhân dân nắm rõ nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận diện đúng 27 biểu hiện suy thoái, 19 điều quy định đảng viên không được làm và tích cực phản ánh, tố giác những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực đôn đốc, theo dõi kết quả việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên, cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền; thông báo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân biết về kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ nhân dân tự quản; nâng cao năng lực, trình độ cán bộ làm công tác mặt trận, đoàn thể.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định, quy chế, nội quy hoặc xây dựng văn bản cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, định kỳ sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *