vững mạnh

Đấu tranh chống bệnh “quan liêu” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) khẳng định: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện

Cần dành thời gian thỏa đáng chăm lo, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh

“Quan tâm, dành thời gian thỏa đáng để chăm lo, xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng chỉ