đánh giá

Rà soát, đánh giá cụ thể cả dự án đạt và chưa đạt hiệu quả

Tiếp theo chương trình giám sát tại một số địa phương về tình hình thực hiện Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về một số nội dung