đảo Tổ quốc

Hiểu để góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Nhằm thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mọi người dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh trong