Đầu tư có trọng tâm

Nỗ lực hoàn thành “bức tranh” nông thôn mới nơi thành phố

“Xã hiện đạt 15/19 tiêu chí, còn lại 4 tiêu chí đã có nguồn vốn đầu tư, đang triển khai thực hiện, dự kiến sẽ hoàn hành vào cuối năm. Có