Đề án nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm

Cà Mau mong sớm được phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm

“Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ có liên quan sớm thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao