Đề án OCOP

Gần 694 tỷ đồng thực hiện Đề án OCOP đến năm 2030

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ) để sản xuất các sản phẩm truyền thống,