Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy

Từ ngày 1/4, thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy

Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên