dễ dùng

Nâng cao độ thuận tiện, dễ dùng cho người dân

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục được UBND tỉnh chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện; một trong các mặt công tác trọng tâm là xây