đi làm việc ở nước ngoài

Đầm Dơi: Tạo bước phát triển về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Gần đây, tỉnh Cà Mau thực hiện Đề án đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, đây là cơ hội cho lao động trên địa bàn huyện Đầm