dịch

Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục phương châm “Quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời và bình tĩnh ”

Tổng kinh phí dự toán để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tính đến ngày 12/6 là trên 65,6 tỷ đồng, đã chi trên 38,2 tỷ đồng, tập trung