điều hành thực hiện

Thiên tai gây thiệt hại gần 70 tỷ đồng

Tổng giá trị tài sản thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau ước tính 69 tỷ đồng.