đình Hùng Lô

Nét trầm cổ kính đình Hùng Lô

Đình Hùng Lô là quần thể di tích có giá trị văn hóa, lịch sử nổi bật trên vùng Đất Tổ, được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia