Đoàn Thanh niên Cộng sản

Tuổi trẻ Cà Mau làm theo lời Bác

Trải qua 90 năm thành lập và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị trí của tuổi trẻ, xác định tuổi trẻ là lực lượng