đội ngũ giáo viên

Ổn định trường lớp cho năm học mới

Đến thời điểm này, việc sắp xếp trường lớp, đội ngũ giáo viên cũng như cơ sở vật chất ở tất cả các điểm trường trên địa bàn huyện Năm Căn