đời sống văn hóa

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống

Qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000 - 2020), đời sống vật chất, tinh thần của người dân