đơn vị cấp huyện

Giai đoạn 2019 – 2021, Cà Mau không có đơn vị cấp huyện và cấp xã thuộc diện phải sắp xếp

LTS: Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã,